“ใคร? อยากเรียน ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ (ยกมือชึ้น)”

ผศ.ดร. จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          อาหารเดลิเวอรี่ นับว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญโดยเฉพาะในยุคโควิด-19 ที่จะเห็นได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์ที่ประชาชนต้องทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) อาหารเดลิเวอรี่นั้นแตกต่างจากอาหารทั่วไปหรือไม่ การขนส่งจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ยังคงคุณภาพที่ดีอยู่ที่นี่มีคำตอบ……..

          ความโดดเด่นหนึ่งที่สำคัญของสวนดุสิต คือ จุดเริ่มต้นการเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ชื่อ“โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” ซึ่งจากความเข้มแข็งในอดีตต่อยอดเป็นความมั่นคงในปัจจุบันภายใต้แนวคิดการเป็นสถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน โดย 1 ใน 4 ด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร คือ  อุตสาหกรรมอาหาร จากความเชี่ยวชาญดังกล่าว และเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ และรู้จริงในสิ่งที่ทำ หากมองในมิติของ  ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ให้เลือกเรียนหลากหลายสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพและการชะลอวัย ในทุกสาขาวิชาล้วนมีความน่าสนใจที่เมื่อเรียนแล้วสามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาหารและการบริการที่ตอบสนองต่อการทำธุรกิจเดลิเวอรี่ได้อย่างแน่นอน

          แล้วถ้ามองว่าวิชาอะไร?? ที่จะช่วยสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมาากมาย เช่น รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Entrepreneurship in Food Business) จะได้เรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ดี จัดทำแผนธุรกิจ รูปแบบธุรกิจอาหาร การดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ บทบาทหน้าที่ของธุรกิจต่อสังคมและชุมชนภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรายวิชาการจัดบริการร้านอาหารร่วมสมัย (Contemporary Restaurant Service)   เรียนรู้เกี่ยวประเภทของร้านอาหาร กฎและข้อบังคับของการเปิดร้านประเภทต่างๆ การวางแผนงบประมาณ การวางแผนเมนู การจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือและการจัดซื้อของร้านอาหาร การประกอบอาหารและการจัดการบริการตามประเภทของร้านอาหาร ได้แก่ การบริการอาหารภายในร้าน และการจัดส่งนอกสถานที่ รวมทั้งการจัดเลี้ยงทั้งใน และนอกสถานที่ จรรณยาบรรณ และมารยาทของพนักงานบริการอาหาร

นอกเหนือจากรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อาทิ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจบริการอาหาร (Digital Technology in Food Service Business) ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอาหาร การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตลาด และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานต่างๆ ในธุรกิจบริการอาหาร รายวิชาเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล (Online Social Network and Digital Marketing) และ รายวิชาสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานโภชนาการ (Media and Online Social Network for Nutrition) การศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล เครื่องมือสำหรับเครือข่ายทางสังคม บทบาทของการตลาดดิจิทัลที่มีต่อธุรกิจ การพัฒนารูปแบบการตลาดดิจิทัล การสื่อสารตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิทัลบนเครือข่ายทางสังคม ความสำคัญและบทบาทสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในงานโภชนาการ การค้นคว้าข้อมูลในแหล่งที่เชื่อถือได้ การออกแบบเนื้อหาสารและสื่อในงานโภชนาการ การประยุกต์ใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในงานโภชนาการ การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสำหรับงานโภชนาการ

ความครบวงจรที่เกิดขึ้นตามที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการประกอบอาหารที่เน้นถึงการผลิตอาหารที่ถูกสุขอนามัย เทคนิคการประกอบอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร  การอธิบายอาหารแต่ละประเภทได้ตามหลักโภชนาการอย่างถูกวิธีเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในอาหารที่ผลิตขึ้น รวมถึงการการจัดส่งนอกสถานที่ จรรณยาบรรณ และมารยาทของพนักงานบริการอาหารก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญที่จะเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริง  เมื่อสู่กระบวนการทางการตลาดนั้น การตลาดดิจิทัล ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่จะต้องวางแผนดำเนินการเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการจะทำอย่างไรที่จะครองฐานลูกค้าไว้ให้ได้ จากสิ่งที่ได้กล่าวภายใต้บทความ  “ใคร?อยากเรียน ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ (ยกมือชึ้น)” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมกัน หากท่านยกมือขึ้น เราพร้อมจะจับมือท่านไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ได้อย่างแน่นอน